Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN
Deze Algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten.

Artikel 1 Definities
Organisator: MBG Productions (kvk 50169831)
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met Organisator in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;

Evenement: een één- of meerdaagse gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid en/of een openbare of besloten gebeurtenis, binnen en/of buiten waaraan één of meerdere
personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege

Organisator op de Evenementenlocatie;
Evenementenlocatie: locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, die is ingezet ten
behoeve van het door of vanwege Organisator te organiseren
en/of faciliteren Evenement, met inbegrip van het eventuele
Kampeerterrein;
Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden;
Kampeerterrein: de in het voorkomende geval specifieke door of vanwege
Organisator aangewezen kampeergelegenheid, camping, of
andere accommodatie al dan niet gelegen op of in de nabijheid
van de Evenementenlocatie;
Kampeerreglement: het eventuele reglement/de huisregels van de eigenaar van het
Kampeerterrein welke van toepassing is/zijn op het verblijf van
de Bezoeker op het Kampeerterrein;
Overeenkomst: iedere directe overeenkomst tussen de Bezoeker en
Organisator en/of overeenkomst zoals deze voortvloeit uit de
Bezoekersvoorwaarden in verband met het bijwonen van een
Evenement, alsmede elke andere conform deze
Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding
tussen de Bezoeker en Organisator van toepassing verklaarde
bepaling of uiting;
Privacy Statement: het privacy statement waarin het privacybeleid van Organisator
is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing
op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of
vanwege Organisator;
Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of
vanwege Organisator specifiek gelieerde social media kanalen
die op naam of ten behoeve van Organisator geregistreerd zijn;
(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor
Evenementen door Organisator ingeschakelde
(voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal
Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;
Toegangsbewijs: een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Organisator
verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op
de Evenementenlocatie te mogen bevinden;
Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra
service- en/of administratiekosten;
Website(s): de website(s) van Organisator en eventuele specifieke daaraan
gelieerde website(s) en Social Media accounts van
Evenementen die op naam of ten behoeve van Organisator
geregistreerd zijn, inclusief eventuele speciale daaraan
gekoppelde apps geëxploiteerd door of vanwege Organisator.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt
tussen Organisator en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand
komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.
2.2 Degene die het Ticket aanschaft is verplicht deze Bezoekersvoorwaarden voor onder meer de
toegang tot de/het Evenement(enlocatie) en het bijwonen van het Evenement op te leggen aan
degene aan wie hij/zij het Ticket ter beschikking stelt voor de toegang tot de Evenementenlocatie.
Degene die het Ticket aanschaft is verplicht ervoor te zorgen dat deze Bezoeker aan wie hij/zij
het Ticket heeft verschaft, de Bezoekersvoorwaarden naleeft. Naast de Bezoeker zelf, is degene
die het Ticket aan een Bezoeker heeft verschaft aansprakelijk voor het niet naleven van deze
Bezoekersvoorwaarden door die specifieke Bezoeker bij het bezoek aan een Evenement.
2.3 Organisator heeft het recht deze Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te
wijzigen. Organisator zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Bezoekersvoorwaarden in
kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de
wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Organisator
hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de
Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst Organisator
uitdrukkelijk van de hand.
2.5 De nietigheid van enige bepaling van deze Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de
overige bepalingen van deze Bezoekersvoorwaarden niet aan.
2.6 Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden, (ook)
eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketprovider van toepassing zijn.
2.7 In het voorkomende geval kunnen op verblijf op een door of vanwege Organisator aangewezen
Kampeerterrein kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels, eventuele
(algemene) voorwaarden en/of huisregels van de betrokken camping en/of andere
accommodatie van toepassing zijn.
Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of
(de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Organisator en/of
derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) en/of Social Media (weer)gegeven
of verstrekt. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of
onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Organisator en/of derden gedane mededelingen.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt
bij Organisator of een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod
van of vanwege Organisator tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of
bij betreding van de Evenementenlocatie.
3.3 Het wettelijke herroepingsrecht waarbij de Boeker (indien deze als consument handelt), binnen
14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, de Overeenkomst mag ontbinden, is niet van
toepassing. Een beroep van de Boeker op dat recht, is dan ook niet rechtsgeldig.
Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs
4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de
Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig
legitimatiebewijs, een geldig (verkregen) Toegangsbewijs en, indien op een korting aanspraak
wordt gemaakt, het document dat recht geeft op korting, en deze op eerste verzoek van
medewerkers van Organisator, medewerkers van de Evenementenlocatie,
beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker
onder de 18 jaar oud is, wordt de toegang tot het Evenement zonder meer ontzegd, tenzij
expliciet anderszins bepaald door Organisator, zonder dat Organisator gehouden is tot restitutie
van de Toegangsprijs of eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of
anderszins ontstane kosten.
4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker
eenmalig toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie en verliest na het verlaten van
de Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid.
4.3 Indien een Evenement door Organisator wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld
als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe
datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe
datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te
retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres
tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke
prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten
zullen niet worden vergoed.
4.4 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de
Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen
dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven
eigendom van Organisator.
4.5 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekt document of
een door of vanwege Organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via
elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de
Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de
Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via
elektronische communicatie kan worden verstrekt. Organisator garandeert noch de
vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.
4.6 Alleen aanschaf via Organisator of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert
de geldigheid van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Organisator
ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door
of vanwege Organisator worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is
verkregen van Organisator of van een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres dan
wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in de artikelen
4.1 t/m 4.11 neergelegde regels.
4.7 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting,
dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.
4.8 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de
klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De
Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in
geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het
geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs.
Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.
4.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken,
logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van
Organisator en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of
wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Organisator aan te
tasten.
4.10 Organisator behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal
Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële)
Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
4.11 Toegang tot evenementen van Organisator die in de buitenlucht plaatsvinden staat voor
Bezoekers met een geldig toegangsbewijs in beginsel open tot 20.00 uur ‘s avonds. Na 20.00
uur worden Bezoekers niet meer toegelaten tot de evenementenlocatie, tenzij Organisator in een
specifiek geval anders beslist.
Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen
5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen)
verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden
te (doen) verstrekken, tenzij via een door Organisator aangewezen additioneel officieel
verkoopkanaal voor secondary ticketing verkoopkanaal zoals Ticketswap. Het is eveneens
verboden het eventuele door Organisator gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.10 van deze
Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via
derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen
Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te
koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen)
verstrekken.
5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van
publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.
5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden
aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen
van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Bezoekersvoorwaarden,
onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden
alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.
5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Organisator gerechtigd
die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het Evenement
ontzegd worden en is de Bezoeker aan Organisator een direct opeisbare boete verschuldigd van
€ 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag
dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Organisator om daarnaast
nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig
Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen
recht op enige vergoeding.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en
verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de
Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.
6.2 Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor enige schade als gevolg van de annulering,
wijziging of verplaatsing van een Evenement, tevens voor enigerlei andere schade, uit welke
hoofde dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Organisator en/of
de door haar in het kader van het Evenement ingeschakelde ondergeschikten, niet-
ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen, tijdens of in verband met het
Evenement, waaronder het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Organisator.
6.3 Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor de wijze waarop aan het programma van het
Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen
de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
6.4 Indien en voor zover Organisator op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht
zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij
hiertoe wettelijk gehouden is. Organisator is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk,
indien de Bezoeker Organisator onverwijld en op deugdelijke wijze schriftelijk op de hoogte
brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de
verplichting te voldoen c.q. de fout te herstellen en indien Organisator ook na die
ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting c.q. het herstel van de
fout.
6.5 Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere
eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de
Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding, zaken en/of andere
eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van
(personeel van) Organisator, dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan Organisator te
melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal Organisator op
vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een
vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van € 250
(zegge: twee honderd en vijftig euro).
6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar,
toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden
door Organisator dan wel de verhuurder van de lockers maximaal twee weken in bewaring
genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren
eigendom(men) bij Organisator of de verhuurder van de lockers kan afhalen.
6.7 Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of
ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er
uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie
luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Organisator adviseert de
Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn
gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten
gehore wordt gebracht.
Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement
7.1 Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van
annulering van het Evenement in het geheel, zal Organisator op schriftelijk verzoek van de
Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar
niet de administratie- en servicekosten, restitueren.
7.2 Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is
de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is
geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt.
Bij annulering of verplaatsing zal Organisator haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij
hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Organisator kan echter niet
garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt.
Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding
of restitutie van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte
service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste
Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Organisator
via info@joy-el.nl en/of via de Website(s).
7.4 Indien een Evenement door of vanwege Organisator wordt verschoven naar een andere datum,
bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor
de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement
op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het
Toegangsbewijs te retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld
(Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het
Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald.
Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.
Artikel 8 Huisregels Evenement
8.1 Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van Organisator zijn de Huisregels van
Organisator van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze
Huisregels van Organisator en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk
verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich
naar het oordeel van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of
beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door
medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op
worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren
van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en
de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan
de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden
overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele
in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. .
8.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke
vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen,
filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of beeldopnamen van het
Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals
met een smartphone, dan is het de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen
privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een
commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.
8.3 Organisator behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of
beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:
a. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding
door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display,
uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of
toekomstige media technologieën; en
b. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor
onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en
c. stelt noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken
van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk
voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
d. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat
om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
e. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door
of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van
de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
f. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en
naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld-
en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Organisator; de Bezoeker
zal op eerste verzoek van Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan
alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening
anderszins te bewerkstelligen; Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde
door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen)
gebruiken, op welke wijze dan ook.
8.4 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Organisator, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples,
flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.
8.5 Op de Evenementenlocatie is roken in principe niet toegestaan. Het is slechts toegestaan te
roken in de eventueel daarvoor aangewezen buitenruimte(n). Buiten deze buitenruimte(n) is het
uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. Organisator zal zich in alle redelijkheid inspannen om de
Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Organisator
garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij
(kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de
Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod
volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en de
Evenementenlocatie. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan
Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald. Onder roken wordt in dit
verband tevens verstaan elektrisch roken.
8.6 Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om
de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het
kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste
verzoek van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel,
politie en/of ander bevoegd gezag:
a. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de
toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op
het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
b. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot
het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het
Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
c. een detectiepoort te passeren; en/of
d. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als
ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.
De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het
Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op
restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.
8.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen
op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
8.8 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids-
en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met
lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of
(alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben
op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan
de politie.
8.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze
dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan
gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van
Organisator en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder
andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de
Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Indien de
Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is
de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.
8.10 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van
Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd
gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen
van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag,
calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende
kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.
8.11 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheid)voorschriften te
houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden
ontzegd en van de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding
van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of
administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
8.12 Medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie
en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8
te allen tijde verzoeken om mee te komen, verzocht worden een afschrift van zijn geldig
legitimatiebewijs af te geven en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden.
De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan
zo’n verzoek. Organisator zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg
met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere
Evenementen van Organisator opgelegd zal krijgen.
8.13 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de
Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door
de Bezoeker niet worden ingeruild. Organisator zal tijdens en na afloop van het Evenement
nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet
mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is
Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.
Artikel 9 Overmacht
Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van
overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede
verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, (dreiging van) terreur en alle
overige van de wil van Organisator onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft
Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te
annuleren.
Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens
10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met Organisator kunnen (persoons)gegevens van de
Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de
Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door Organisator verwerkt.
10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid
van Organisator van toepassing dat te raadplegen is op de Website. Organisator gaat zorgvuldig
met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet
Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving.. Vragen over privacy
kunnen gericht worden aan info@joy-events.nl
10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met Organisator geeft de Bezoeker uitdrukkelijk
toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van
Organisator.
10.4 Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s,
kan Organisator deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie
en justitie, afstaan.
Artikel 11 Klachten
Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het
verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te
maken. Organisator tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een
minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht
de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de
dienstverlening van Organisator, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-
mail te sturen naar info@joy-events.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum
van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Organisator te worden gemeld.
Artikel 12 Geschillen
12.1 Op de Overeenkomst, de Bezoekersvoorwaarden en alle rechtsverhoudingen die hieruit
voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Organisator ontstaan naar
aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering
daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Midden-Nederland.
Geschillen tussen Organisator en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van
deze Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting
Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online
Dispute Resolution (ODR) platform (.https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution-
odr).
12.3 Indien de Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt,
is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.
Aanvullende voorwaarden
Artikel 13 (Aan)betaling
In het geval een aanbetaling is vereist, ontvangt de Bezoeker die het Ticket heeft aangeschaft en de
aanbetaling heeft voldaan, zo spoedig mogelijk de informatie met betrekking tot de termijn waarbinnen
de Toegangsprijs (volledig) moet zijn betaald. Organisator stuurt de Bezoeker hiervoor een e-mail op
het bij haar bekende e-mailadres. Indien de Bezoeker niet binnen de door Organisator vermelde termijn
(minimaal 7 dagen) aan de overige financiële verplichtingen heeft voldaan, is de Bezoeker van
rechtswege in verzuim. Indien de Bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag aan Organisator
heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag.
Artikel 14 Annuleren Evenement door Organisator
In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die (op
grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan
Organisator op ieder moment het Evenement annuleren. Indien het Evenement wordt geannuleerd
heeft de Bezoeker die het Toegangsbewijs heeft aangeschaft en de Toegangsprijs heeft betaald, recht
op teruggave van het reeds betaalde gedeelte van de Toegangsprijs. Service en/of administratiekosten
worden niet vergoed.
Artikel 15 Voorwaarden, maatregelen en/of Huisregels
15.1 In geval of op grond van de gevolgen van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die
(op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht
gesteld, kan Organisator op ieder moment de Huisregels aanpassen en/of (nadere) voorwaarden
verbinden aan de toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(enlocatie). In het geval van
ingrijpende aanvullingen/wijzigingen in de voorwaarden om de Evenementenlocatie te betreden
en/of in de Huisregels, doet Organisator haar best om de Bezoeker op voorhand te informeren.
Organisator garandeert echter niet dat zij de Bezoeker tijdig op voorhand persoonlijk kan
informeren.
15.2 Met betrekking tot deze voorwaarden, maatregelen en (aangepaste) Huisregels is artikel 8
(Huisregels Evenement) van overeenkomstige toepassing.
15.3 Indien het Evenement wordt geannuleerd en/of extra voorwaarden worden verbonden aan het
verkrijgen van toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(enlocatie), doet Organisator
haar best om de Bezoeker zo spoedig mogelijk te informeren via de Website en/of Social Media.
In het geval van annulering wordt eveneens contact opgenomen met de Bezoeker via het door
hem/haar opgegeven e-mailadres.
Artikel 16 Website en Social Media
Organisator adviseert de Bezoeker de Website en Social Media van Organisator goed in de gaten te
houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Evenement zal daarop
worden gepubliceerd.
Aldus opgemaakt te Utrecht, 20-01-2021

Over JOY

JOY staat voor de beste house line-ups, hardste vibes en het gezelligste publiek. Gestart op thuisbasis Bronze Beach op het Bloemendaalse strand maar inmiddels is JOY ook niet meer weg te denken uit Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Scheveningen.